Упътване за Edifice модел EMA-100 с модул 5299

EMA-100B-1A4 (9)След като вече сте си закупили часовника Casio EMA-100 сте забелязали колко много функции има той. С настоящото ръководство ще се постараем да Ви улесним в работата с този интересен модел.

Как да настроите часа и датата

 1. В Timekeeping  режим   задръжте бутона A  за около 2 секунди, докато се появи надписът SET  на по-ниско разположения дисплей. Това е режимът за настройките.
 2. Използвайте бутоните D  и B, за да изберете кода на града, за  който ще настроите часа.
 • Подсигурете се, че  сте избрали желания от Вас код на града преди да правите някакви други настройки.
 1. Натиснете бутона C, за да преминавате през различните настройки като Код на града, 12/24-часов формат, секунди, час, минути, продължителност на осветлението, бутон за контрол на звука, ден, месец, година.
 2. Когато започне да  мига онази настройка, която искате да промените, използвайте бутоните  D  и B. С тях можете да променяте кода на града – с D  се местите градовете на изток, а с B –  на запад.
 3. След като зададете настройките, натиснете бутона А, за да излезете от режима за настройки.
 • Денят от седмицата се изобразява автоматично в съответствие  с датата (годината, месеца и деня).

Как да преминавате от зимно към лятно часово време

 1. В Timekeeping Mode  задръжте бутона  А за около две секунди, докато надписът SET  се появи на екрана.
 2. Натиснете C.  Така ще се появят настройките за преминаване от зимно към лятно часово време на екрана. Използвайте бутона D, за да преминавате от включване към изключване на тази функция.
 • По дифолт тази функция е изключена.

          Когато изберете желаната настройка, натиснете бутона А, за да излезете от екрана с настройки.

 • DST индикаторът се появява, за да покаже, че DST (настройката за преминаване от зимно към лятно часово време )  е включена.

Термометър

Този часовник използва сензор за температура, за да отчита стойностите й.

Как да мерите температурата с него

 1. В Timekeeping Mode натиснете D, за да влезете в режим Термометър и да започнете дейността по меренето.
 • Получаването на първоначалните стойности ще отнеме около 3 секунди. След това те се получават на интервали от по 2 секунди през първите 2 минути, а  после на 2-минутни интервали.
 • Показаната стойност на температурата ще се ъпдейтва при всяко ново нейно отчитане.
 • Часовникът ще спре да мери температурата и ще се върне в Timekeeping Mode  автоматично, ако не извършвате никакво действие за около един или два часа.
 1. За да спрете дейността по отчитане на температурата, натиснете бутона D  и ще се върнете в Timekeeping  режим.

    Можете да изберете термометърът да мери по Целзий или Фаренхайт.

Как да калибрирате сензора за температурата

 1. Влезте в режим Термометър и ще започне отчитане на температурата.
 2. Задръжте бутана А за около 2 секунди.
 • Задържането на бутона А, първоначално ще доведе до поява на надписа Hold. Задръжте А, докато не изчезне този надпис.
 • Така ще се рестартира дейността по отчитане на температурата и ще се покаже екранът за калибриране на сензора за температурата.
 • За да върнете актуалната в момента стойност към първоначално зададените настройки, натиснете бутоните D и B  едновременно. Ще се появи OFF  на мястото на премигващата стойност на температурата за около 2 секунди, а след това ще се покажат и първоначално зададените стойности.
 1. Използвайте бутоните D(+) и B(–), за да променяте данните.
 1. Натиснете бутона А, за да се върнете в режим Термометър, и да отчетете температурата.

Забележка

Измерването на температурата се влияе от температурата на тялото (когато носите часовника), от директна слънчева светлина и влага. За да получите по-точни данни, махнете часовника от ръката си, поставете го на добре проветрено място, далеч от директна слънчева светлина и премахнете всякаква влага от корпуса. Отнема около от 20 до 30 минути, за да се изравни температурата на корпуса на часовника с тази на заобикалящата го среда.

Данни за приливи и лунни фази

Можете да използвате часовника, за да проверите данни за приливи и лунни фази(

 • Основните изчисления за определяне на тази информация се базират на настройките Ви, свързани с избран конкретен град. Можете да проверите тази информация и за друго местоположение, като изберете временно друг град за основен  (Home city).
 • Обърнете внимание, че данните за приливи и фазите на луната, изчислени от този часовник са приблизителни и се считат за обща информация. Никога не ги използвайте за навигация в морето или за други цели, изискващи точни измервания.

Разглеждане на данните за приливите и фазите на луната

В режима Tide/Moon Data Mode можете да видите данни за приливите и фазите на луната за определена дата и час. Това става по следния начин:

 1. Влезте в режима Tide/Moon Data Mode и ще се покаже  екран с информация за приливите за актуалната дата.
 • Можете да проверите данни за привили за друга дата.
 • Всяко натискане на този бутон увеличава часа с един час и калкулира данните за приливите за това време. Задръжте  бутона D за около 2 секунди, за да се забърза този процес.
 • Така ще се появят данни за лунните фази за актуалната дата.
 • Всяко натискане на D увеличава датата с един ден и калкулира данните за приливите за тази дата. Задръжте D за около 2 секунди и това ще доведе до забързване на процеса.
 • Можете да изберете всякаква дата между 1 януари 2000 и 31 декември 2099 година.
 1. Използвайте D, за да променяте часа.
 1. Натиснете А,  за да се появи екранът с информация за лунните фази.
 1. Използвайте D, за да променяте датата.
 1. Натиснете бутона а отново за да се върнете към екрана с данните за приливите.

Работа с хронометъра

Можете да използвате хронометъра, за да измервате изминало време.

 • Дигиталният дисплей показва данни на хронометъра в обхват от 999 часа, 59 минути и 59.99 секунди. Хронометърът продължава да работи, докато не го спрете. Ако достигне над лимита си, ще рестартира измерването от нула.
 • Хронометърът продължава работата си, дори ако излeзете от режима Stopwatch (Хронометър).

В  Stopwatch  режим натиснете D, за да стартирате и спрете отмерването на изминалото време.

Таймер за обратно броене

Можете да настроите да стартира времето за отмерване в диапазона от 1 минута до 24 часа. Чува се звук на аларма, когато таймерът за обратно броене достигне нула.

 • Всички действие свързани с таймера се извършват в специален режим, в който се влиза с натискане на бутона С.

Как да работите с таймера за обратно броене

Натиснете бутона D, докато се стартира таймерът за обратно броене.

 • Когато се достигне края на отмерването, аларма ще звучи за около 10 секунди или докато не го спрете чрез натискането на който и да е бутон.
 • Таймерът за обратно броене се рестартира до първоначалната си стойност след като алармата спре.
 • Натиснете D, докато таймерът за обратно броене  работи, за да го настроите за пауза.
 • Натиснете  D  отново, за да се възстанови работата на таймера за обратно броене.
 • За да спрете таймера за обратно броене напълно, първо зададете пауза (с натискане на D)  и след това натиснете А. Това ще възстанови  стартовите данни на таймера за обратно броене.

Световно време

Функцията Световно време показва дигитално настоящото време в един от 48 града (29 часови зони)  по света.

 • Времето, съхранено в режима Световно време, се синхронизира с времето, запаметено в Timekeeping Mode  режим. Ако според Вас има грешка, проверете дали сте избрали за основен правилния град. Проверете също дали актуалното време, показвано в Timekeeping  режим е вярно.
 • За да работите с функцията Световно време, трябва да влезете в режим Световно време чрез натискане на бутона С.

Как да видите актуалното време в друга часова зона

В режим Световно време използвайте D, за да разгледате достъпните кодове на градове (часови зони). Задържането на бутона ускорява процеса.

 • На долния дисплей ще видите актуалното време  в режим Световно време.
 • За да изберете часова зона, натиснете B   и D  едновременно.
 • Когато кода на града (часовата зона),  която сте желали е избрана, можете да натиснете А, за да се покаже датата. След около една секунда, часовникът ще започва да показва часа в избрания град.

Аларми

Когато алармата е включена, звук ще звучи при достигане на времето за алармата. Една от алармите е  Snooze  функция, докато другите 4 са ежедневни аларми. Можете също така да включите ежечасов сигнал, при който часовникът издава звуков сигнал на всеки кръгъл час.

 • Екранът за алармата Snooze  се изобразява с надписа SNZ, докато другите екрани на алармите са обозначени  от АL1  до АL4.

Екранът за ежечасовия сигнал се индикира със SIG.

Всички действия, свързани с алармите, се извършват в режим Alarm Mode (Режима аларма), в който се влиза чрез натискането на бутона С.

Как да настроите алармата

 1. В режим Alarm Mode  използвайте D, за да преминавате през отделните екрани на алармите, докато не се покаже онази с времето, което искате да настроите.
 • За да зададете часа на алармата, изберете от AL1 до AL4 или SNZ.
 • SIG  е за ежечасовия сигнал.
 1. След като сте избрали аларма, задръжте бутона А за около 2 секунди, докато времето за настройка на алармата не започне да премигва. Това е режимът за настройки.
 • При първоначалното натискане на бутона А  първоначално ще доведе до поява на надписа Hold  на екрана.  Задръжте бутона А, докато изчезне надписа Hold.
 • Това ще включи автоматично алармата.
 1. Натиснете С, за да премествате, за да преминавате между  настройките за часовете и тези  за минутите.

Докато настройките примигват, използвайте D (+)  и B (–), за да правите промени.

 1. Натиснете бутона а, за да излезете от екрана за настройките.

Как да включите и изключите алармата

1.В режим Alarm Mode  използвайте бутона D, за да изберете аларма.

2. Натиснете бутона А, за да включите или изключите алармата.

 • Включването на алармата (AL1, AL2,AL3,AL4 или SNZ) показва индикатор за алармата  върху Alarm Mode режим.
 • Във всички режими индикаторът за включена аларма се показва за всяка аларма, която е задействана в момента.
 • Индикаторът за включена аларма премигва, докато алармата звуци.
 • Индикаторът за Snooze  аларма премигва, докато звучи Snooze  алармата.

За да тествате алармата,  в Alarm Mode  режим задръжте D, за да прозвучи алармата.

Как да включите и изключите Ежечасовия сигнал

 1. В Alarm Mode  режим използвайте D, за да изберете Ежечасов сигнал (SIG).
 2. Натиснете А, за да включите и изключите.
 • Индикаторът за ежечасовия сигнал се показва във всякакви режими, когато тази функция е включена.

Осветление

Излъчващ светлина LED  диод  осветява предната част на часовника и това осигурява по-лесно разчитане на информацията в тъмна среда. Автоматичното осветление се включва, когато насочите часовника към лицето си под определен ъгъл.

Как да осветите дисплея с ръчни настройки

В който и да е режим натиснете B, за да се включи осветлението.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 2.5/10 (6 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: -2 (from 2 votes)
Упътване за Edifice модел EMA-100 с модул 5299, 2.5 out of 10 based on 6 ratings

Отговор

Email адреса няма да бъде публикуван. Задължителни полета. *

*